ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

คลิก >> ประกาศรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 

ยื่นหลักฐานได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  1 พฤศจิกายน 2561  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

– ส่วนกลาง ยื่นได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ

– ส่วนภูมิภาค ยื่นผ่านสาขาเท่านั้น โดยยื่น ณ ที่ทำการสหภาพฯ ทุกสาขา (สาขาโปรดส่งเอกสารที่สมาชิกยื่นขอรับทุนการศึกษาฯให้สหกรณ์ ภายใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561)

– กรณีสมาชิกส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ สหกรณ์ถือตราประทับไปรษณีย์ลง วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดการดังกล่าว สหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 936 0400 ต่อ 13 17 19-20

Leave a Reply