ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก

สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก

      เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากกำไรสุทธิประจำปี เรียกว่า ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

คุณสมบัติสมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

     1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ (ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ)

     2. เจ็บป่วย แยกเป็น 2 กรณี

           2.1. เจ็บป่วยไม่ใช่สาเหตุจากการทำงาน ต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทคนไข้ใน ตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

           2.2. เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทคนไข้ในตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

การขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

     ให้สมาชิกยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯส่วนกลาง พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

      1. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง

      2. หลักฐานการเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล จำนวน 1 ฉบับ

           2.1. กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน ให้แนบหนังสือรับรองการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยมีผู้บังคับบัญชาของสมาชิกเป็นผู้รับรอง

ระยะเวลาขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก

      1. ในรอบปี สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้เพียงครั้งเดียว

       2. ยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการฯได้ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันสุด ท้ายที่ระบุในหนังสือรับรองการพักรักษาตัวในสถานพยาบาลของแพทย์ หากพ้นกำหนด 90 วัน แล้ว ไม่ยื่นเอกสารขอรับเงินถือว่าสละสิทธิ

คลิ๊ก >>> คำร้องขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

Leave a Reply