ช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ

     1. เป็นสมาชิกสามัญ มาแล้วครบ 1 ปี ในวันขอรับเงินสวัสดิการ

     2. กรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิก ให้ใช้สิทธิขอรับสวัสดิการได้เพียง 1 คน

     3.ในรอบปีมีสิทธิรับสวัสดิการได้ 1 ครั้ง และตลอดอายุสมาชิกมีสิทธิรับสวัสดิการได้ 3 ครั้ง

จำนวนเงินจ่ายสวัสดิการ

     ครั้งละ 1,500 บาท

การรับเงิน

     สมาชิกยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการได้ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเกิดของบุตร ที่ระบุไว้ในใบสูติบัตร หากพ้นกำหนด 90 วัน สมาชิกไม่ติดต่อขอรับเงินสวัสดิการ ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ขอรับเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

      1.คำร้องขอรับเงินสวัสดิการ

     2.สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรถไฟ (กรณีไม่มีบัตรพนักงานรถไฟฯ) ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     3.สำเนาหนังสือรับรองแสดงการคลอดบุตรจากสถานพยาบาล หรือใบสูติบัตร

     4.กรณีสมาชิกเป็นผู้หญิง ไม่ต้องยื่นสำเนาทะเบียนสมรส กรณีสมาชิกเป็นผู้ชายให้ยื่นสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่มีทะเบียนสมรส ต้องยื่นหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร

     (รายการที่ 2-4 รับรองสำเนาถูกต้อง)

 คลิ๊ก >>> คำร้องขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

Leave a Reply