ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก

สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และทุพพลภาพของสมาชิก พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

      เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากกำไรสุทธิประจำปี เรียกว่า ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

หลักเกณฑ์การรับสวัสดิการ

   1.  เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลประเภทคนไข้ใน 

   2.  ใน 1 ปี  สมาชิกมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลได้เพียงครั้งเดียว

   3. การรับเงินกรณีทุพพลภาพมีสิทธิรับเพียงครั้งเดียวตลอดอายุการเป็นสมาชิก

  4. ไม่ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ และค่าหุ้นรายเดือน

จำนวนเงินจ่ายสวัสดิการ

     ให้สมาชิกยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯส่วนกลาง พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

      1. เจ็บป่วยและเข้าพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วัน แต่ไม่เกิน  20 วัน   จ่าย   1,000  บาท

      2. เจ็บป่วยและเข้าพักรักษาตัวตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป   จ่าย   2,000   บาท

      3. เจ็บป่วยเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ อย่างถาวร                  จ่าย   15,000   บาท

     4. เจ็บป่วยเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ บางส่วน                       จ่าย   6,000   บาท

    รับเงินสวัสดิการ                                                                                                                                                     ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ระบุในหนังสือรับรองการรักษาตัวจากสถานพยาบาล

คลิ๊ก >>> คำร้องขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
คลิ๊ก >>> หนังสือขอรับเงินสวัสดิการทุพพลภาพของสมาชิก

Leave a Reply