คำสั่ง

– คำสั่งพิเศษ แต่งตั้งกรรมการ+ผู้มีอำนาจลงนาม+ผู้ตรวจสอบกิจการ+ผู้สอบบัญชี+ที่ปรึกษา 2561

– ประกาศแต่งตั้งผู้แทน ชุดที่ 13-2561

– คำสั่งที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก สอ.สร.รฟท. ชุดที่ 11/2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22

– คำสั่งแต่งตั้ผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อแทน

– คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา

– คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 และคำสั่งอื่นๆ

Leave a Reply