การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สอ.สร.รฟท.

      ในวันที่ 23 ก.พ. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ (ลานเอนกประสงค์สนามกีฬา ศูนย์ฝึกฯ) มีผู้แทนสมาชิกทั้งส่วนกลาง สาขาส่วนภูมิภาค และสมาชิก เข้าร่วมการประชุมสามัญฯ พร้อมกันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขกรับเชิญเข้าร่วมการประชุมฯในวันนี้ ได้แก่ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 , หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพฯ , ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติจากบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด , ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ สำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาติ นายณรงค์ ภานุสุวัฒน์ , คุณเสน่ห์ ตันติเสนาะ กรรมการดำเนินการ สอ.การประปานครหลวง จำกัด , ผู้จัดการ สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ , อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.รรท. บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวาระต่างๆ 14 วาระการประชุม โดยมี คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท. เป็นประธานในที่ประชุม

DSC_0756 DSC_0757 DSC_0765 DSC_0769 DSC_0783 DSC_0787 DSC_0827 DSC_0841 DSC_0842 DSC_0843 DSC_0855 DSC_0862 DSC_0869 DSC_0871 DSC_0879 DSC_0901 DSC_0904 DSC_0933 DSC_0935 DSC_0937 DSC_0952 DSC_0957 DSC_0972 DSC_0977 DSC_0987 DSC_0998 DSC_1001 DSC_1005 DSC_1008 DSC_1012

Leave a Reply