การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดกลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน

DSC_0581

DSC_0538

วันที่ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางกลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน มีผู้แทนได้จำนวน ๖ คน เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สร.รฟท.จำกัด นายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯกลุ่ม ๖จำนวน ๕ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิกดังต่อไปนี้

กลุ่มเลือกตั้งที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน มีผู้แทนสมาชิกฯได้ ๕ คน

. นายสุเทพ สามพี่น้อง ประธานกลุ่มที่ ๖ โรงรถจักรธนบุรีและสถานีธนบุรีตลอดสายใต้ถึงหัวหิน

. นายสุรศักด ิ์ อินตรา

. นายพีรพัฒน์ จุลละศร

. นายธนกฤต โตสวัสดิ์

. นายวรเดช สุคนธพฤกษ์

หลังจากนั้นนายอำพล ทองรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯไได้ชี้แจงข้อมูลข่าวสารผลการเคลื่อนไหวของสหภาพให้สมาชิกในพื้นที่ได้รับทราบ และเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

Leave a Reply