การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางกลุ่ม ๑และกลุ่ม ๒

DSC_0479

DSC_0419

DSC_0442

 

วันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด ส่วนกลางเขตเลือกตั้งกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คน และกลุ่มเลือกตั้งที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ มีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๔ คนเปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.โดยนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ/กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯเป็นประธานที่ประชุม และได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯทั้ง ๒ กลุ่มดังนี้

เขตเลือกตั้งกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ

. นายรุ่งฤทธ ิ์ สามคุ้มทิม ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เกลุ่มที่ ๑ สถานีกรุงเทพ

. นายทศพล ปล้องทุ่ง

. นายมณฑล คชเดช

. นายถวิล พลอยทับทิม

. นายประโยชน์ วิเชียรฉาย

. นายธนัช บุญครุ

กลุ่มเลือกตั้งที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ

. นายกมล ศิริจันทร์ ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มที่ ๒ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ

. นายสาวิทย์ แก้วหวาน

. นายนีรพล ไข่นาค

. นายมงคล พึ่งเกษม

Leave a Reply