การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สร.รฟท.จำกัด สาขา อุบลราชธานี

srusct-ubon 17-11-2015

DSC_0418

DSC_0429

DSC_0391

      วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟทจำกัด.ได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 6 สาขา อุบลราชธานี ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน 5 คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น. โดยมีนายสำเริง นากระโทก ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯสาขาอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับและเปิดประชุมมีนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่อง”หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯ” ต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาอุบลราชธานีทั้ง 5 คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จ านวน 5 คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาอุบลราชธานีมีดังต่อไปนี้
1. นายสำเริง นาระโทก ประธานผู้แทนสมาชิกฯ
2. นายสุภาพ จังอินทร
3. นายกุศล รัตนาพูนเพิ่ม
4. นายอุทัย เสนาะธรรม
5. นายณรงค์ชัย สังข์นุ่ม
       หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ ซึ่งในส่วนสหภาพฯนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท.เป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถาม

Leave a Reply