การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาปากน้ำโพ

     

DSC_0407DSC_0345

DSC_0355

DSC_0366

 

DSC_0379

DSC_0392

  

     วันที่ ๐๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๑ สาขา ปากน้ำโพซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายธนินท์รัฐ ปุณยกุลเศรษฐ์ ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาปากน้ำโพ ต่อจากนั้นนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาลำปางจำนวน ๖ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๖ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาปากน้ำโพมีดังต่อไปนี้

. นายธนินท์รัฐ ปุณยกุลเศรษฐ์ ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาปากน้ำโพ

. นายสมชาย โสมะทัต

. นายสุจินต์ ทรงรุ่งเรือง

. นายสราวุธ สราญวงศ์

. นายมนตร มีเขียว

. นายอดินันท ฮึมพล

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

Leave a Reply