การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาอุตรดิตถ์

DSC_0324

DSC_0305

DSC_0279

DSC_0285

     วันที่ ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๒ สาขา อุตรดิตถ์ซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๙ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายสุรัตน์ บุญคง ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาอุตรดิตถ์ ต่อจากนั้นนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาอุตรดิตถ์จำนวน ๙ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๙ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาอุตรดิตถ์มีดังต่อไปนี้

. นายสุรัตน บุญคง ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาอุตรดิตถ์

. นายธวัธชัย คงขลิบ

. นายสมบัต ไชโย

. นายศุภวัฒน วรรณวร

. นายประพงค์ แตงสุวรรณ

. นายเทเวศน์ นาคสนอง

. นายสมศักด ิ์ เมฆทัพ

. นายประภากร เอี่ยมอาลัย

. นายเดชา แสนทวีสุข

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

Leave a Reply