การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาลำปาง

DSC_0162     DSC_0187

DSC_0163

DSC_0172

        วันที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๓ สาขา ลำปางซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาลำปาง ต่อจากนั้น         นายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟทมุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯและได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาลำปางจำนวน ๕ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๕ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาลำปางมีดังต่อไปนี้

. นายประพัฒน์ พยัคฆบุตร ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาลำปาง

. นายวิทยา อรรถวัน

. นายสุทัศน์ ธนาขันธรรม

. นายวิบูลย์ รวบทองศร

. นายบุญลิ่ว อ้นสืบสาย

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

Leave a Reply