การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขาหาดใหญ่

DSC_0011

hatyai001

DSC_0034DSC_0948DSC_0939

     วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๙ สาขา หาดใหญ่ซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จ ำนวน ๙ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายบรรยงค์ พงศ์ประยูร ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาหาดใหญ่ และนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาหาดใหญ่จำนวน ๙ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๙ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาหาดใหญ่มีดังต่อไปนี้

     ๑. นายบรรยงค พงศ์ประยูร ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาหาดใหญ่

     ๒. นายวิรุฬ ห์ สะแกคุ้ม

     ๓. นายสรวุฒ พ่อทองคำ

     ๔. นายวาณิชย ฤทธิ์สมัคร

     ๕. นายสุพัฒชัย นะติโย

      ๖.นายสมนึก รณศิริ

     ๗.นายจรูญ ทองรัตน์

     ๘.นายทวีศักดิ์ จิตรานนท์

     ๙.นายวัย พรหมเศษ

Leave a Reply