การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขา ทุ่งสง

      DSC_0932DSC_0899

DSC_0906DSC_0909

  

      วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๘ สาขา ทุ่งสง ซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จ ำนวน ๘ คน ณ ห้องประชุมกองบำรุงทาง เขตทุ่งสงเปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายสุเชษฐ์ จันทร์คง รองประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาชุมพร และนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาทุ่งสงจำนวน ๘ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๘ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาทุ่งสงมีดังต่อไปนี้

. นายสุเชษฐ จันทร์คง ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาทุ่งสง

. นายถาวร บุญเมือง

. นายทวีศิลป์ ขาวผ่อง

. นายบุญนำ คงเกิด

. นายบุญลอย เสนหนู

. นายสำราญ วุฒิวงศ์

. นายวัชระ พรหมเพชร

. นายพัฒนา  ไสยวงศ์

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

Leave a Reply