การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขา ชุมพร

chumpon001chumpon002

chumpon003

chumpon004

         วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัดได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด          เขตเลือกตั้งที่ ๗ สาขา ชุมพร ณ ห้องประชุมศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ซึ่ีงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๗ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายอนุวัตร ลิมป์ธนกุลชัย ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาชุมพร                            และนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาชุมพรจำนวน ๗ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๗ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาชุมพรมีดังต่อไปนี้

     ๑. นายจักรพันธ ์ ทองบุญ ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาชุมพร

     ๒. นายถนอมศักด ิ์ อาชวะสมิตร

     ๓. นายณรงค์ ด่านดอน

     ๔. นายอนุวัตร ลิมป์ธนกุลชัย

     ๕. นายประเสริฐ พินโย

     ๖. นายณรงค์ศักด ิ์ จันทร์ผ่อง

     ๗. นายพยุงศิลป์ สมทบ

     หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ

Leave a Reply