การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท.จำกัด สาขา แก่งคอย

DSC_0742

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ สร.รฟท.ได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๔ สาขา แก่งคอย ซึ่ีชงมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จ ำนวน ๖ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.และกล่าวต้อนรับเปิดประชุมโดยนายกิตติศักดิ์ ดีช่วย ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาแก่งคอย และนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขาแก่งคอยจำนวน ๖ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๗ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขาแก่งคอยมีดังต่อไปนี้

. นายกิตติศักด ดีช่วย ประธานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์สาขาแก่งคอย

. นายศักดิ์ชัย ศรีสรวล

. นายสมหวัง ค าผง

. นายอดูล ดีลาภเจริญ

. นายสุคนธ คุ้มสุพรรณ

. นายสาคร บัวผาง

หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ 

Leave a Reply