การประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สร.รฟท.จำกัด สาขา นครราชสีมา

srusct-korat 18-11-2015DSC_0591

DSC_0564

DSC_0561

DSC_0581

     วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สหกรณ์ สร.รฟท.ได้เปิดการประชุมสัมมนาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ สร.รฟท.จำกัด เขตเลือกตั้งที่ ๕สาขา นครราชสีมา ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกฯได้ จ ำนวน ๘ คน เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ น.กล่าวต้อนรับเปิดโดยนายสาธร สินปรุ ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขานครราชสีมา และนายสมศักดิ์ โกศัยสุขเป็นประธานที่ประชุมได้บรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในการพัฒนา สอ.สร.รฟท. มุ่งสู่อุดมการณ์สหกรณ์ ฯต่อจากนั้นได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผู้แทนสมาชิกฯสาขานครราชสีมาจำนวน ๗ คน ที่ประชุมมีมติรับรอง ผู้แทนสมาชิกฯได้ จำนวน ๗ คนเป็นเอกฉันท์โดยผู้แทนสมาชิก สาขานครราชสีมามีดังต่อไปนี้

. นายสาธร สินปรุ ประธานผู้แทนสมาชิกสาขานครราชสีมา

. นายรังษ อุปแก้ว

. นายสุขสวัสด ิ์ บุญสิงห์

. นายสืบพงศ ดิษยพงศ์

. นายทวีชัย ๘ โคตรวงศ

. นายไกรพิษณ นูเพ็ง

. นายธนพล เอี่ยมสิน

     หลังจากนั้นเปิดให้สมาชิกซักถามแลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาต่างๆทั้งของสหกรณ์และสหภาพฯ ในส่วนสหภาพนายอำพล ทองรัตน์ ประธาน สร.รฟท.เ้ป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามกับสมาชิกที่เข้าประชุม

Leave a Reply